Schůze výboru SRDPŠ - 19. 1. 2017

Program jednání:

  1. Příprava třídních schůzek rodičů
  2. Výsledky revize hospodaření za školní rok 2015/16, hospodaření SRPDŠ za uplynulý rok 2016
  3. Různé

a/ zimní soustředění sportovních tříd, LVK – leden, únor, březen

b/ poplatky za školské služby – ŠD – 150,- Kč/měsíc

c/ konec školního roku 30. 6. 2017 – pátek, vydání vysvědčení

d/ otevření přípravné třídy pro žáky s odkladem školní docházky, pro předškoláky –

od 1. 9. 2017 povinnost navštěvovat před nástupem do školy MŠ, popř. přípravnou

třídu

e/ info ke klasifikaci za I. pololetí

f/  www.monkeyenglish.cz – výuka AJ v podání našich učitelů

Přítomno 25 zástupců SRPDŠ z 32 zvolených. Schůze     je usnášeníschopná.

Příští schůze Výboru SRPDŠ se koná ve čtvrtek 18. 5. 2017 v 16.30 hod. v 6. A/přízemí/ s programem:

  1. Podněty a stížnosti rodičů z třídních schůzek 19. 1. 2017
  2. Výsledky zápisu do 1. tříd, počty tříd
  3. Volitelné předměty, nabídka zájmových útvarů
  4. Různé

Zápis z jednání:

1. Příprava třídních schůzek

Informace vedení školy pro rodiče – přednese třídní důvěrník dle přílohy.

Ve třídách, kde byly připomínky k práci školy, přečtou odpovědi vedení školy

třídní důvěrníci.

Individuální informace o prospěchu a chování – přednese třídní učitel.

2. Pochvaly a snížené známky z chování se zapisují na vysvědčení.

Zákonní zástupci neprospívajících žáků budou o této skutečnosti informováni prokazatelným způsobem nejpozději 20. 1. 2017.

Zákonní zástupci neprospívajících žáků mají možnost žádat o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti klasifikace /do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení/. Ředitel školy jejich žádosti nemusí vyhovět!!!

Zákonní zástupci neprospívajících žáků budou vyzváni k návštěvě školy, kde s nimi budou projednána podpůrná opatření k odstranění neprospěchu.

3. Zpráva o hospodaření SRPDŠ za rok 2016 byla schválena.

4. Výsledky hospodaření SRPDŠ za školní rok 2015/16 byly schváleny.

V Jihlavě 19. 1. 2017                                                       Zapsal jednatel SRPDŠ

Události

 29. června - 2. července

  • 8.00 hod. - Fotbalový kemp mladších žáků sportovních tříd

 29. června


 22. června


 17. června


 16. června


 13. června


 10. června


 8. června


 2. června


 1. června


 24. května


 19. května


Projekty

Projekt