Charakteristika školy

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace

Základní škola poskytuje základní vzdělávání dle ŠVP Dobrý start do života aneb škola pro život č. j. 1 / 2007, vydáno dne 1. 9. 2007. Škola má od roku 2007 odloučené pracoviště školy na Jarní 22, kde jsou umístěny přípravné třídy a 1. a 2. ročník. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a výdejna.

Kódy oboru vzdělání pro základní vzdělávání stanoví NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Oboru "Základní škola" náleží obor 79-01-C/01.

Zaměření školy:

Škola je zaměřena na rozšiřující výuku tělesné výchovy se zaměřením na plavání, kopanou a všeobecnou tělovýchovu.

Hlavním cílem školy je poskytnout kvalitní všeobecné vzdělání všem žákům, připravit je na život v moderní technologicky rozvinuté společnosti a posílit jejich pracovní a sociální dovednosti. Rovněž je důležité posílení praktického využití získaných dovedností a znalostí, vychovat z žáků všeobecně motivovaného a slušného člověka.

Žákům nabízíme:

 • výuku hry na flétnu v 1. – 5. ročníku
 • výuku užití PC již od 4. ročníku ve dvou počítačových učebnách
 • výuku domácích prací a vaření ve speciální pracovně
 • výtvarné činnosti /využití hrnčířské pece/, zdravotnický, čtenářský, přírodovědný a turistický kroužek, kroužek logiky a deskových her
 • dramatický kroužek
 • výuku plavání již od 1. ročníku
 • sportovní třídy zaměřené na plavání, kopanou a všeobecnou tělovýchovu od 6. ročníku
 • od 3. ročníku přípravné plavecké třídy
 • od 7. ročníku Fotbalová akademie Vysočiny
 • organizování výcviku na běžkách v přípravných plaveckých třídách na I. stupni ZŠ a ve fotbalových třídách na II. stupni ZŠ
 • organizování lyžařských kurzů v 7. ročníku
 • možnost navštěvovat různě sportovně zaměřené kroužky
 • zavedení pitného režimu pro všechny žáky školy
 • přípravu žáků na přijímací řízení
 • výběr ze dvou jídel ve školní jídelně
 • individuální péči žákům nadaným i hendikepovaným
 • interaktivní tabule, PC s připojením na wi-fi, popř. s interaktivním perem téměř ve všech učebnách
 • výjezdy do zahraničí - studijní pobyty, sportovní soustředění
 • kvalifikované, zkušené, odborně vzdělané pedagogy
 • celoškolní akce – olympiáda sportu na I. stupni, keramické soboty pro žáky i rodiče, charitativní akce na pomoc ostatním, setkání s bývalými významnými žáky školy

Události

 4. - 7. února

 • Zimní soustředění mladších žáků FCV

 4. února

 • Pololetní prázdniny

 31. ledna

 • Hodnocení prospěchu a chování za I. pololetí
 • 13.30 hod. - Chemická olympiáda-školní kolo

 31. ledna - 3. února

 • Zimní soustředění 7.B, 8.B, 9.B
 • LVK 7. ACDE Čeřínek

 28. ledna

 • 8.10 hod. - Knihovna - 3.C

 17. - 21. ledna


 22. prosince


 10. prosince


 9. prosince


 26. listopadu