logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Sdělení školy o podmínkách možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně

 

1. Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti

Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy od 25. 5. 2020. Účast na výuce je dobrovolná. Ranní družina není poskytována. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Školní autobus na Jarní a zpět nebude jezdit. Pro hodnocení práce žáků upřednostňujeme hodnocení formativní před sumativním/známkování/.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bude možné, škola vytvoří skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé.

Přihlášení je možné do 18. 5. 2020, na pozdější přihlášení není brán zřetel. Zájem o docházku do školy – dopolední, odpolední blok, obědy bude zjišťovat třídní učitel, nevolejte do školy. Díky.

 

2. Žák s sebou první den vzdělávacích aktivit přinese podepsané čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými faktory. (odkaz zde)

 

3. Provozní doba školy je od 7.45 hod do 16.00 hodin. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední /od 8.00 do 12.30 hod./a odpolední část /12.30 hod. do 16.00 hod./. Obědy pro žáky 1. - 5. ročníku budou poskytovány na základě přihlášky za strany rodičů.

 

4. Provoz školy a hygienické podmínky viz Ochrana zdraví a provoz ŽŠ v období do konce školního roku 2019/2020.(odkaz zde) Vedení školy doporučuje zákonným zástupcům žáka, který se bude účastnit výuky od 25. 5. 2020, aby s podmínkami hygieny své děti podrobně seznámili.

 

5. Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Žáci do školy přicházejí samostatně v předem určenou dobu od 7.45 hod. do 8.15 hod./dle rozpisu jednotlivých skupin a školních budov/ a přímo vcházejí do budov školy. Vyzvedávání a omlouvání žáků probíhá standardně, viz školní řád. (odkaz zde)

Vstup doprovázejících osob do prostor školních budov je zakázán!

 

6. Žáci si do školy musí nosit 2 kusy ochranných roušek a sáček na jejich uložení.

 

 

 

 

V Jihlavě dne: 5. 5. 2020                               Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy