Schůze výboru SRPDŠ - 13. 9. 2018

Program jednání:

  1. Volba Výboru SRPDŠ
  2. Příprava Zprávy o hospodaření za školní rok 2017/2018 a Zprávy SRPDŠ o hospodaření za rok 2018
  3. Návrh rozpočtu na rok 2018/2019, schválení rozpočtu
  4. Různé

Příští schůze Výboru se koná ve čtvrtek 24. 1. 2019 v 16.30 hod. v 8. A/přízemí/  s programem:

  1. Stížnosti a připomínky rodičů z třídních schůzek 13. 9. 2018
  2. Výsledky revize hospodaření za uplynulý školní rok  2017/18
  3. Výsledky hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
  4. Zpráva o hospodaření za školní rok 2017/2018, Zpráva SRPDŠ o hospodaření za rok 2018
  5. Různé

Zápis z jednání:

1. Volba Výboru SRPDŠ pro školní rok 2018/2019.

2.   Přítomno    31 členů z  35 zvolených třídních důvěrníků, tzn., že schůze

je usnášeníschopná.

Předseda               Viktor Dvořák  tř.důvěrník    5. A

Místopředseda       Radek Havel   tř.důvěrník    4. C

Jednatel                Veronika Chytalová tř.důvěrník    2. B

Hospodář               Jindřiška Nosková pokladní školy

Revizní komise     Hana Koubková tř.důvěrník   6. B                   

Ivana Čechová     tř.důvěrník   5. B

Výbor SRPDŠ      schvaluje rozpočet na rok 2018/2019.

3.   Kontrola hospodaření bude provedena pod vedením p. Koubkové a p. Čechové

do zasedání příští schůze 24. 1. 2019, kdy bude projednána a schválena.

4.   Různé:

a/ 1. - 9. roč. ŠVP ZV Dobrý start do života aneb škola pro život,

b/ školní řád – mobilní tlf., elektronické omlouvání žáků, uvolnění žáka do 10 pracovních dní – TU, na více dní ředitel školy

c/ vnitřní předpis pro výuku TV – žáci byli seznámeni v hodinách TV a plavání

d/ pitný režim žáků ve škole

e/ školní stravovna – od 17. 9. 2018 volba ze dvou jídel

f/  termíny schůzí Výboru SRPDŠ – 13. 9. v 19.00 hod., 24. 1. 2019, 23. 5. 2019

vždy ve čtvrtek od 16.30 hod. v 8. A /přízemí/, současně se uskuteční schůzky

třídních SRPDŠ

g/ info odpoledne  15. 11. 2018, 11. 4. 2019 od 15.30 hod. do 16.30 hod.

V Jihlavě 13. 9. 2018                                                                     Zapsal jednatel SRPDŠ:

Projekty

Priloha-173-a-174_1

Priloha-172_2

Projekt-jak


Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1