Schůze Výboru SRPDŠ - 24. 1. 2019

Program jednání:

 1. Příprava třídních schůzek rodičů
 2. Výsledky revize hospodaření za školní rok 2017/18, hospodaření SRPDŠ za uplynulý rok 2018
 3. Různé

a/ zimní soustředění sportovních tříd, LVK – leden, únor, březen

b/ poplatky za školské služby – ŠD – 150,- Kč/měsíc

c/ konec školního roku 28. 6. 2019 – pátek, vydání vysvědčení

d/ otevření přípravné třídy pro žáky s odkladem školní docházky, pro předškoláky –

od 1. 9. 2018 povinnost navštěvovat před nástupem do školy MŠ, popř. přípravnou

třídu

e/ info ke klasifikaci za I. pololetí

f/  www.opicimatika.cz – výuka M v podání našich učitelů

g/ změna banky – místo ČS a.s.  účet u Poštovní spořitelna a.s., levnější vedení účtu

h/ nákup výpočetní techniky do info centra z prostředků SRPDŠ ve výši 99 605,- Kč

 

Přítomno 32 zástupců SRPDŠ z 35 zvolených. Schůze       je usnášeníschopná.

 

Příští schůze Výboru SRPDŠ se koná ve čtvrtek 23. 5. 2019 v 16.30 hod. v 8. A/přízemí/ s programem:

  1. Podněty a stížnosti rodičů z třídních schůzek 24. 1. 2019
  2. Výsledky zápisu do 1. tříd, počty tříd
  3. Volitelné předměty, nabídka zájmových útvarů
  4. Různé

Zápis z jednání:

1. Příprava třídních schůzek

Informace vedení školy pro rodiče – přednese třídní důvěrník dle přílohy.

Ve třídách, kde byly připomínky k práci školy, přečtou odpovědi vedení školy

třídní důvěrníci.

Individuální informace o prospěchu a chování – přednese třídní učitel.

2. Pochvaly a snížené známky z chování se zapisují na vysvědčení. Bude vydán výpis z vysvědčení, rodiče v el. ŽK potvrdí jeho převzetí.

Zákonní zástupci neprospívajících žáků budou o této skutečnosti informováni prokazatelným způsobem nejpozději 25. 1. 2019.

Zákonní zástupci neprospívajících žáků mají možnost žádat o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti klasifikace /do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení/. Ředitel školy jejich žádosti nemusí vyhovět!!!

Zákonní zástupci neprospívajících žáků budou vyzváni k návštěvě školy, kde s nimi budou projednána podpůrná opatření k odstranění neprospěchu.

3. Zpráva o hospodaření SRPDŠ za rok 2018 byla schválena.

4. Výsledky hospodaření SRPDŠ za školní rok 2017/18 byly schváleny.

5. Výbor SRPDŠ souhlasí se změnou banky pro vedení účtu SRPDŠ.

6. Výbor SRPDŠ bere na vědomí nákup výpočetní techniky z prostředků SRPDŠ ve výši 99 605,- Kč do info centra školy.

 

V Jihlavě 24. 1. 2019                                                       Zapsal jednatel SRPDŠ

Projekty

Priloha-173-a-174_1

Priloha-172_2

Projekt-jak


Projekt


Doucovani-letak-pro-publicitu-npo_1