logo2.jpg(23 kb)
nadpis.jpg(98 kb)

Informace o přijímacím řízení na střední školy

 

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020:

 • pro první kolo přijímacího řízení na střední školy možnost dvou přihlášek
 • přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého žáka - ne škola POZOR NOVINKA
 • přihláška se podává vždy řediteli střední školy, do níž se uchazeč hlásí, a to do 1. března 2020, resp. do 30. listopadu 2019 v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou
 • přihláška se podává na tiskopise MŠMT - vyplněnou a potvrzenou přihlášku žáci obdrží po předchozí konzultaci u výchovného poradce
 • přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem nezletilého žáka
 • povinnou náležitostí přihlášky je také souhlas ( podpis ) uchazeče
 • součástí přihlášky je i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče - pokud jej střední škola pro daný studijní obor vyžaduje ( potvrzení od lékaře je přímo na tiskopise, nehradí jej zdravotní pojišťovna )
 • povinnou náležitostí přihlášky je potvrzení hodnocení výsledků vzdělávání žáka v posledních dvou ročnících - přímo v tiskopise potvrzuje základní škola
 • další doklady, které jsou součástí přihlášky :

1. v případě zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění uchazeče posudek školního poradenského zařízení ( PPP, SPC ) - přikládané doklady musí být v originále nebo v úředně ověřené kopii

2. další doklady související s přijímacím řízením - doklady o výsledcích v odborných soutěžích - přikládané doklady musí být v originále nebo v úředně ověřené kopii

 • k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek
 • zápisový lístek obdrží žák na základní škole, nejpozději do 15. března 2020, nebo do 30. listopadu 2019 v případě, že podává přihlášku do oboru s talentovou zkouškou
 • každý uchazeč o vzdělávání na střední škole obdrží jeden zápisový lístek
 • úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn seznam přijatých žáků (webové stránky, budova střední školy)
 • nepotvrdí - li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy

výchovný poradce